Tư vấn mỏ

Tin tức mới

Loading...
  • Tích cực phối hợp, đồng hành, chia sẻ cùng ngành Than

    Thực tế sự ổn định, phát triển của ngành Than có tác động lớn và trực tiếp đến sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, sản xuất than cũng là một ngành nhạy cảm dễ dẫn đến tiêu cực, gây mất trật tự an toàn xã hội nếu không có sự quản lý chặt chẽ, hiệu quả.