Tư vấn mỏ

Thông báo

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.
1. Thời gian: 8h00' ngày 22 tháng 4 năm 2022.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 6, Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin, số 565 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Nam, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội.
Chi tiết xin vui lòng xem tại đây