Tư vấn mỏ

Thông báo

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2019Thời gian: 8h30 ,  ngày 25 tháng 4 năm 2018;

Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà VIMCC, số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VIMCC theo danh sách hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Chi tiết xin mời xem: Thông báo.docx