Tư vấn mỏ

Thông báo

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022Thời gian:  ngày 25 tháng 4 năm 2022;

Địa điểm: Hội trường tầng 6, Tòa nhà VIMCC, số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

Chi tiết xin mời xem: Kế hoạch ĐHCĐ.pdf