Tư vấn mỏ

lịch sử hình thành

   LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

     Để đáp ứng các yêu cầu về công tác qui hoạch, thiết kế các mỏ than Việt nam, ngày 22-9-1965, Bộ trưởng Bộ công nghiệp nặng, ký quyết định số 1139/ BCNNg-KB2, thành lập Viện nghiên cứu thiết kế mỏ thuộc Tổng công ty than Quảng Ninh (gọi tắt là Viện Mỏ), có trụ sở tại Khe Hùm, Quảng Ninh. Lực lượng chính về nhân lực khi thành lập là: Phòng thiết kế mỏ thuộc Viện thiết kế tổng hợp, Phòng thiết kế thuộc Tổng công ty than Quảng Ninh và Phòng thiết bị mỏ thuộc Viện thiết kế chế tạo cơ khí hợp thành. Viện trưởng Viện Mỏ là ông Nguyễn Thanh Quế, phó giám đốc Tổng công ty than Quảng Ninh, Viện phó là ông Nguyễn Chân.

    Năm 1967 trụ sở Viện mỏ sơ tán về Xã Văn An, Chí linh, Hải Dương.  

Ngày 06-10-1969, Viện nghiên cứu thiết kế mỏ trực thuộc Tổng công ty than Hòn Gai, chuyển thành Viện Qui hoạch và thiết kế than, trực thuộc Bộ Điện và than, đánh dấu một bước trưởng thành của cơ quan từ một Viện trực thuộc Tổng công ty trở thành một Viện trực thuộc Bộ.

     Năm 1982 được sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo Bộ, Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà sơn Bình, trụ sở chính thức của Viện đã được bắt đầu xây dựng tại Km 9 đường Nguyễn Trãi (Trụ sở hiện nay của Cty).

     Ngày 6/3/1984, Bộ Trưởng Bộ Mỏ và than, đã ra quyết định số 13-MT /TCCB hợp nhất Viện Qui hoạch và thiết kế than và Viện Kinh tế mỏ trở thành Viện Qui hoạch kinh tế và thiết kế than.

Ngày 19/10/1988 Bộ trưởng Bộ Năng Lượng ký quyết định số 1233-NL/TCCB-LĐ thành lập Công ty Khảo sát thiết kế than trên cơ sở sáp nhập Công ty Khảo sát & thăm dò than (Trụ sở tại 30.B phố Đoàn Thị Điểm Hà nội) với Vịện Quy hoạch Kinh tế & thiết kế than. Nhiệm vụ là: Xây dựng quy hoạch phát triển ngành Than, thiết kế các công trình mỏ than và nghiên cứu các vấn đề kinh tế của ngành Than; thăm dò nâng cấp trữ lượng, thăm dò khai thác các mỏ than, thăm dò địa chất công trình và đo đạc địa hình các công trình mỏ. Trụ sở tại KM 9 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Công ty gồm 6 đơn vị trực thuộc :

-          XN Thăm dò than I (ở  Cẩm Phả)

-           XN Thăm dò than II (ở Mạo Khê)

-           XN thăm dò Khảo sát III (ở Yên Viên)

-           XN Thăm dò Khảo sát IV (ở  Cẩm Phả)

-           Phòng thiết kế tổng hợp ở Hòn gai (trước đây là Phân Viện thiết kế than Hòn Gai).

-           XN Dịch vụ  Khảo sát thiết kế (ở 30.B Đoàn Thị Điểm).

-          Và cơ quan Công ty gồm các phòng quản lý và thực hiện công tác tư vấn, thiết kế.         

       Sau một thời gian vận hành, tổ chức cơ quan Công ty bất cập vì vừa phải tự  sản xuất kinh doanh, vừa phải quản lý các Xí nghiệp trực thuộc trên địa bàn rộng nên ngày 15/01/1990 Bộ trưởng Năng Lượng có quyết số 08-NL/TCCB-LĐ tách các bộ phận thuộc Viện QH kinh tế & thiết kế than trước đây từ trong cơ quan công ty KS & TK than, tổ chức lại thành XN Thiết kế than I trực thuộc Công ty; Đổi Phòng Thiết kế tổng hợp Hòn Gai thành XN thiết kế than II. Tách riêng cơ quan Công ty chỉ thực hiện chức năng  quản lý cấp trên.

       Ngày 03/12/1991 Bộ trưởng Năng Lượng Vũ Ngọc Hải ký quyết định số 614-NL/TCCB-LĐ tổ chức lại Công ty Khảo sát & Thiết kế than thành Công ty Quy hoạch & thiết mỏ trên cơ sở sáp nhập cơ quan Công ty KS &TK than và Xí nghiệp Thiết kế than I; các Xí nghiệp còn lại đưa về các Công ty than. Đến ngày 19/6/1993 Bộ trưởng Bộ Năng Lượng có quyết định số 358-NL/TCCB-LĐ, đổi tên Công ty thành Công ty Khảo sát & Thiết kế mỏ.

       Tại Quyết định số 137/NL-TCCB-LĐ ngày 04/3/1995 Bộ trưởng Bộ Năng lượng chuyển Công ty Khảo sát & thiết kế mỏ về trực thuộc Tổng công ty than Việt nam từ ngày 01/4/1995. Ngày 10/02/1996 Tổng Công ty than Việt nam quyết định bàn giao các cơ quan thiết kế thuộc các công ty sản xuất than về Công ty Khảo sát và thiết kế mỏ quản lý gồm: Xí nghiệp thiết than Hòn Gai, Trung tâm thiết kế Cẩm Phả và Trung Tâm thiết kế mỏ Uông Bí. Tại thời điểm này cơ cấu tổ chức của công ty Khảo sát thiết kế mỏ gồm:

            + Cơ quan Công ty.

            + Xí nghiệp Thiết kế than Hòn gai.

            + Trung tâm thiết kế mỏ Cẩm Phả.

            + Trung tâm thiết kế mỏ Uông Bí.

            + Trung tâm dịch vụ kỹ thuật tổng hợp sau đổi là Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp và xây dựng.

           Đến ngày 27-5-1996 Hội đồng quản trị Tổng công ty than Việt nam ra quyết định số 873-TVN/HĐQT đổi tên Công ty Khảo sát & thiết kế Mỏ thành Công ty Tư vấn xây dựng Mỏ & Công nghiệp. Tiếp đó theo đề nghị của Tổng công ty, ngày 29/01/1997 Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp chính thức ra quyết định số 197/QĐ-TCCB đổi tên công ty thành Công ty Tư vấn XDM&CN.

          Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Than Việt Nam, ngày 5-4-2000 Bộ Trưởng Bộ Công nghiệp ra quyết định số 23/2000/QĐ-BCN thành lập Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp trên cơ sở hợp nhất Công ty Tư vấn đầu tư  Điện-Than và Công ty Tư vấn xây dựng Mỏ & Công nghiệp.

         Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước là dần dần cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước; cuối năm 2005 Công ty Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp đã làm các thủ tục để chuyển đổi thành doanh nghiệp cổ phần và từ ngày 28/3/2006, Công ty CP Tư vấn đầu tư Mỏ & Công nghiệp chính thức hoạt động từ đó cho đến nay.

Cơ cấu tổ chức hiện nay của Công ty gồm 11 phòng ban và 2 Xí nghiệp trực thuộc, 1 Công ty con (Xem sơ đồ tổ chức).