Tư vấn mỏ

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/04/2022 3:21:32 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 như sau: