Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNGTÁC TUẦN 12

(Từ ngày 18/03/2019đến ngày 24/03/2019)

Thứ

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

Ngày

8h30

- Họp giao ban. TP: Theo quy định. Chủ trì:

14h00

- Làm việc với Ban KSNB TKV.

Giám đốc. ĐĐ: Phòng họp 304.

TP: Giám đốc, Trưởng ban KS,

Kiểm toán  NB,  phòng  TCKT,

KH, HCNS. ĐĐ: Phòng họp 304.

14h00

-  Họp  kiểm  điểm  tiến  độ  lập

TKBVTC CT di chuyển xưởng

Thứ 2

sàng mỏ than Cọc Sáu. TP: PGĐ

Phương,  phòng  CT,  XD,  Đ,

18/03

KTM, KH. ĐĐ: Phòng họp 602.

14h00

-  Họp  triển  khai  lập  HSDT

TKBVTC  sân  bãi  BT,  đường

BT, HTTN, HMT – Cảng Điền

Công.  TP:  PGĐ  Hiệp,  phòng

XD, CNĐA, KH, HCNS, TCKT.

Phòng 205.

8h30

- Họp giao khoán các đề tài 2018. TP: Giám

Thứ 3

đốc, các PGĐ, KTTr, phòng KH, HCNS, các

19-03

CNĐT (phòng KH thông báo), phòng KH

chuẩn bị tài liệu. ĐĐ: Phòng họp 304.

Thứ 4

7h30

- Đi công tác Quảng Ninh. TP: Giám đốc.

20-03

Thứ 5

21-03

Thứ 6

22-03

Thứ 7

23-03

C-Nhật

24-03