Tư vấn mỏ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12/11 ĐẾN 18/11/2018

TUẦN 46

Thứ

Sáng

Nội dung công tác

Chiều

Nội dung công tác

Ngày

9h00

- Làm việc với Công ty CP than Hà Tu, đơn vị

Thứ 2

Tư vấn thẩm tra về TKKT-DT mỏ than Bắc

Bàng Danh. TP: Phòng LT, CT, XD, ĐCMT,

12-11

KTM. ĐĐ: Phòng họp 304.

8h30

- Họp lãnh đạo Công ty. TP: Giám đốc, các

13h30

- Họp giải quyết các vướng mắc

PGĐ, KTTr, TP.KH, TP.HCNS. ĐĐ: Phòng

liên quan đến giao khoán và QT

họp 304.

các đề tài NCKH. TP: Giám đốc,

các PGĐ, phòng KH, TCKT, các

CNĐT  (do  phòng  KH  thông

Thứ 3

báo),  phòng  KH  chuẩn  bị  nội

13-11

dung. ĐĐ: phòng họp 304.

13h30

- Họp triển khai PA khai thác mỏ

Đông Lộ Trí, báo cáo CCĐT cụm

mỏ Đèo Nai – Cọc Sáu. TP: PGĐ

Phương, phòng LT, HL, KTM,

KT, KH. ĐĐ: Phòng họp 304.

9h00

- Làm việc với Cty than Thống Nhất và Viện

14h00

- Họp triển khai CT: TKKT-DT

KHCN Mỏ về DA "Khai thác dưới mức -35

"KT hầm lò mỏ Suối Lại GĐ I"

khu Lộ trí". TP: PGĐ Cường, các phòng SX,

Điều  chỉnh;  TKBVTC-DT  hệ

KT, KH. ĐĐ: Phòng họp 304.

thống vận chuyển than từ Đồng

Thứ 4

Vông - NMT VD2; TKBVTC-

14-11

DT  khối  lượng  mét  lò  CBSX

năm 2019 - Cty Than MD. TP:

PGĐ Cường, phòng ĐCMT, HL,

XDM, CT, Đ, XD, KTM, KT,

KH. ĐĐ: Phòng họp 304.

9h00

- Làm việc với Cty CP than VD về ĐC-DT

Thứ 5

công tác CBĐT DA Khai thác dưới mức -50

khu Cánh Gà mỏ than VD. TP: PGĐ Cường,

15-11

phòng ĐCMT, HL, KT, KH. ĐĐ: Phòng họp

304.

8h30

- Dự Hội nghị TK công tác Thanh tra - Pháp

Thứ 6

chế và lễ hưởng ứng ngày pháp luật 2018 –

16-11

TKV.  TP:  Giám  đốc,  phòng  HCNS.  ĐĐ:

Khách sạn Heritage Hạ Long.

Thứ 7

17-11

C-Nhật

18-11