Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Công bố thông tin

11/06/2021 3:12:27 CH

Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp và Xây dựng

Công bố thông tin

11/06/2021 3:02:36 CH

Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ

Công bố thông tin

31/05/2021 3:01:45 CH

Về việc Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp thương mại và Dịch vụ tổng hợp

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

24/04/2018 2:35:18 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

29/03/2017 3:28:36 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

28/07/2015 4:33:55 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của Công ty.

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo CV số 293

01/06/2015 4:39:51 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1 / 2   1 2