Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/04/2022 3:21:32 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 như sau:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022 3:20:03 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

Công bố thông tin

11/06/2021 3:12:27 CH

Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp và Xây dựng

Công bố thông tin

11/06/2021 3:02:36 CH

Về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp Thương mại và chuyển giao công nghệ

Công bố thông tin

31/05/2021 3:01:45 CH

Về việc Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin - Xí nghiệp thương mại và Dịch vụ tổng hợp

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

24/04/2018 2:35:18 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

29/03/2017 3:28:36 CH

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

1 / 2   1 2