TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

GIẤY MỜI

25/03/2022 2:29:48 CH

Thông báo

16/03/2022 4:02:17 CH

Công bố thông tin

07/03/2022 11:17:08 SA

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/04/2021 3:45:41 CH

Chi tiết tải tại đây :

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2019 VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ

05/04/2019 9:36:32 SA

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

24/04/2018 2:51:39 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018 VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ

06/04/2018 9:39:14 SA

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Thông báo

06/03/2018 10:06:34 SA

Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2018

1 / 2   1 2