TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

THÔNG BÁO

29/03/2023 3:00:19 CH

THÔNG BÁO

08/02/2023 9:10:33 SA

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2023

GIẤY MỜI

25/03/2022 2:29:48 CH

Thông báo

16/03/2022 4:02:17 CH

Công bố thông tin

07/03/2022 11:17:08 SA

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/04/2021 3:45:41 CH

Chi tiết tải tại đây :

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2019 VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ

05/04/2019 9:36:32 SA

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.

1 / 2   1 2