TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

24/04/2018 2:51:39 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018 VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ

06/04/2018 9:39:14 SA

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Thông báo

06/03/2018 10:06:34 SA

Đăng ký tham dự ĐHCĐ năm 2018

Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

13/08/2015 9:37:50 SA

Vui lòng đọc file đính kèm tại đây:

Các nội dung báo cáo ĐHĐCĐ

10/04/2014 11:41:45 SA