Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty

Điều lệ Công ty năm 2023

28/06/2023 3:18:32 CH

Điều lệ Công ty năm 2022

22/04/2022 3:08:02 CH

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Điều lệ Công ty năm 2022 như sau:

Điều lệ Công ty năm 2021

27/04/2021 9:55:57 SA

Quy chế quản trị nội bộ

27/04/2021 9:23:10 SA

Mau 06 thay doi mo hinh cty TVUB

21/09/2020 2:10:21 CH

QĐ số 419 ngày 19.09.2017

06/10/2017 2:21:40 CH

QĐ v/v giao thực hiện nhiệm vụ của người phụ trách quản trị công ty.

Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016

22/08/2016 9:53:36 SA

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- vinacominl thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

29/05/2014 11:02:26 SA

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- vinacominl thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty