Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty

Chiến lược phát triển Công ty

 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Chiến lược phát triển Công ty như sau:
Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm:  3.Chiến lược PT Công ty - Phần 1.pdf
3.Chiến lược PT Công ty - Phần 2.pdf