Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty

Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty
Nội dung thay đổi xin xem chi tiết file đính kèm: Du thao BC ĐC, BS Dieu le.pdf