Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Các báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

.

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin trân trọng thông báo các Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 về hoạt động SXKD như sau:
Chi tiết xin vui lòng tại đây