Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Nghị quyết HĐQT số10.23/NQ-VIMCC

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công  nghiệp - Vinacomin xin công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT. 
Chi tiết vui lòng đọc file đính kèm: NQ_10.23_NQ-VIMCC_31.7.23.PDF