Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm: Nghị quyết HĐQT số 2-22.PDF