Tư vấn mỏ

Sản xuất - Kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Sáng ngày 23/4/2024, tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

 

Dự Đại hội có ông Ngô Thế Phiệt - Chủ tịch HĐQT; ông Lê Văn Duẩn - Giám đốc Công ty và các ông/bà đại diện theo uỷ quyền và người được uỷ quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 2.015.128 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp  - Vinacomin đã tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn. Dưới sự lãnh đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết, nỗ lực và quyết tâm của tập thể cán bộ công nhân viên, Công ty vẫn đạt tổng doanh thu 167.822 triệu đồng; nộp ngân sách nhà nước 12.191 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 2.753 triệu đồng; thu nhập bình quân người lao động 18,52 tr đồng/ người/ tháng.

Đại hội đã nghe, thảo luận và nhất trí thông qua các báo cáo: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2024; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, mức chi trả cổ tức năm 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2023; Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2023; Báo cáo phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập. 

Với tỷ lệ nhất trí thông qua là 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp thông qua, đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp – Vinacomin đã thành công tốt đẹp.

PV.