Báo cáo thường niên

Báo cáo thường niên

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau:


Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.pdf