Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty

Điều lệ Công ty năm 2022

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Điều lệ Công ty năm 2022 như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm:
1. điều lệ 2022-Phần I.pdf
2. điều lệ 2022-Phần II.pdf