Điều Lệ Công Ty

Điều Lệ Công Ty

Thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2016

Công ty CP Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp- vinacominl thông báo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung thay đổi xin xem chi tiết tại file đính kèm: Dieu le SDBS 2016 lan thu 6.pdf