Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2012 Công ty cổ phần T­ư vấn đầu tư ­ mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần T­ư vấn đầu tư ­ mỏ và công nghiệp - Vinacomin đã thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần T­ư  vấn đầu tư ­ mỏ và công nghiệp - Vinacomin

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm  tại đây