Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Biên bản họp HĐQT_Phiên thứ 1

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Biên bản họp HĐQT_Phiên thứ 1 như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm: 8.Biên bản họp HĐQT_Phiên thứ 1.PDF