Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công  nghiệp - Vinacomin xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
Chi tiết vui lòng đọc file đính kèm:
1. TVM_Nghi quyet_DHDCD_2024.pdf
2. TVM_Bien ban hop_DHDCD_2024.pdf
3. TVM_Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024- phần I.pdf
4. TVM_Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024-phần II.pdf