Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công  nghiệp - Vinacomin xin công bố Nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi nhân sự HĐQT và Ban kiểm soát. 
Chi tiết vui lòng đọc file đính kèm: TL ĐHĐCĐ - Bất thường năm 2023.PDF