Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Nghị quyết HĐQT tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

Xin vui lòng đọc file đính kèm: Nghi quyet HDQT Thang 08.pdf