Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Nghị quyết số 02.15/NQ-VIMCC

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin công bố Nghị quyết số 02.15/NQ-VIMCC ngày 24/02/2015 nội dung chi tiết như sau:

NQHDQT02.15.pdf