Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm: 7.Quy chế hoạt động Ban kiểm soát.PDF