Hội đồng quản trị-BKS

Hội đồng quản trị-BKS

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2020


Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020-sign.PDF