TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Báo cáo công khai Tài chính năm 2013 tại ĐHĐCĐ

Vui lòng đọc file đính kèm tại đây: bc cong khai tchinh nam 2013 tai dhcd 9.4.2014.pdf