TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ năm 2014

Vui lòng đọc file đính kèm tại đây: 4. Baocao HDQT 15.4.2014 _XB_.pdf