TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

BB & NQ ĐHĐCĐ TNIEN 2019 đã ký.pdf