TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Các nội dung báo cáo ĐHĐCĐ

Vui lòng đọc file đính kèm tại đây: Cac noi dung bao cao DHCD 15.4 _XB_.pdf