TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2015

Vui lòng đọc file đính kèm tại đây:

CV Thong bao hop HDCD.pdf