TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Công bố thông tin

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022  (đăng tin cho ngày 18/01/2022) và kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2022

Chi tiết xin mời xem:-  CBTT - Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022 đã ký.pdf
 -  Kế hoạch ĐHCĐ.pdf