TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

GIẤY MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Chi tiết vui lòng xem tại đây: CV O so -TB-VIMCC.PDF