TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Mời hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã ký.pdf