TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm: NQ va BB Dai hoi DCDTN 2018.PDF