TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Quy chế Đại hội đồng cổ đông năm 2014

Vui lòng đọc file đính kèm tại đây: 1. QUY CHE DHCD2014 _XB_.pdf