TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng công bố Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 như sau:
1. QD_254_QĐ-VIMCC_Thanh lap BTC DHDCD bat thuong 2023_KH_769_To chuc DH.PDF
2. Thong bao_Moi hop_DHDCD bat thuong_2023.PDF
3. Tai_lieu_ĐHĐCD_bat_thuong_2023.PDF