TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chi tiết tải tại đây :

0. Giấy mời.pdf
1. VIMCC_Danh mục tai lieu_DHDCD 2021_Web.pdf
2. VIMCC_Chuong trinh Dai hoi co dong thuong nien 2021_Web.pdf
3. VIMCC_Quy che Dai hoi co dong thuong nien_2021.pdf
4. VIMCC_Bao cao KQ SXKD 2016-2020, KH 2021-2026_DHDCD 2021.pdf
5.VIMCC_Bc Tai co cau_VB 4348_TKV-TCNS_DHDCD 2021.pdf
6.VIMCC_Bc kq thuc hien dky thay doi nganh nghe kinh doanh.pdf
7. VIMCC_Bc Tai chinh 2020_DHDCD 2021.pdf
8. VIMCC_BC phan phoi loi nhuan 2020_DHDCD 2021_Web.pdf
9.VIMCC_BC chi tra luong HDQT, BKS 2020_DHDCD2021.pdf
10.VIMCC_BC quyet toan luong Nguoi quan ly 2020_DHDCD2021.pdf
11. VIMCC_TTr PA tra luong va thu lao 2021_DHDCD 2021.pdf
12. VIMCC_BC kiem diem HDQT hoat dong nhiem ky 2016-2020_DHDCD2021_Web (1).pdf
13. VIMCC_BC cua Ban Kiem soat_DHDCD 2021 (1).pdf
14.VIMCC_TTr de xuat lua chon Cong ty kiem toan_DHDCD 2021 (1).pdf
15.1.VIMCC_BC xin y kien thong qua Quy che Ban kiem soat_DHDCD 2021_Web.pdf
15.2.VIMCC_Du thao_Quy che hoat dong Ban kiem soat_DHDCD 2021.pdf
16.1.VIMCC_TTr Thong qua Chien luoc Cty_DHDCD 2021.pdf
16.2.VIMCC_Chien luoc Cong ty 2030, tam nhin 2045_DHDCD 2021.pdf
17.1.VIMCC_BC Sua doi Dieu le Cong ty_Lan 8_DHDCD 2021_Web.pdf
17.2.VIMCC_Du thao_Dieu le _VIMCC_Sua 8_DHDCD 2021.pdf
18.1.VIMCC_BC xin y kien thong qua 2 Quy che_DHDCD 2021.pdf
18.2.VIMCC_Du thao_Quy che noi bo ve quan tri Cty_DHDCD 2021.pdf
18.3.VIMCC_Du thao_Quy che hoat dong cua HDQT_DHDCD 2021.pdf
19.VIMCC_TTr xin uy quyen HDQT_DHDCD 2021_XB.pdf
20.VIMCC_Quy che bau cu HDQT, BKS_DHDCD 2021-.pdf
21.1.VIMCC_TTr_nhan su HDQT, BKS_DHDCD 2021.pdf