TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin trân trọng công bố Tài liệu Đại hội cổ đông năm 2022 như sau:
1.Giấy mời.PDF
2.Tài liệu_Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Phần 1.pdf
3.Tài liệu_Đại hội đồng cổ đông năm 2022 Phần 2.pdf