TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Thông báo

Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán


Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin xin thông báo về việc ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán theo thông báo số 996/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ban hành ngày 15/3/2022
 
Nội dung chi tiết: CV so 996 TB-VSD.PDF