TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2018 VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30 ,  ngày 24 tháng 4 năm 2018;

Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà VIMCC, số 565 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội;

Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của VIMCC theo danh sách hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ;

Tài liệu chi tiết xin mời xem tại đây: 
1. Thông báo.docx
2. Bao cao TC Cong ty me.pdf
3. BC HÐQT 2017.pdf
4. Báo cáo tài chính hợp nhất.pdf
5. Chương trình ĐHCĐ 2018.doc
6. Ket qua hd sxkd nam 2017.docx
7. Danh sach Co dong DH 2018.xlsx
8. Du thao Dieu le SDBS 2018 lan thu 7.pdf
9.Quy che noi bo ve quan tri cong ty.pdf
10.Du thao BC ĐC, BS Dieu le.pdf
11. Bao cao KQSXKD 2017, KH 2018.pdf
12. BC PP Loi nhuan 2017.pdf
13.BC tra thu lao HDQT, BKS, TK 2017.pdf
14. BC chi tra luong VCQL 2017.pdf
15.To tr PA tra thu lao 2018.pdf
16.Cac BC cua Ban Kiem soat.PDF