TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

TÀI LIỆU ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2020-sign.PDF