Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

      Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) xin công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Vui lòng đọc file đính kèm:

Biên bản ĐHCĐ 2013