Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) xin công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Vui lòng đọc file đính kèm:
Bien ban dai hoi dong co dong.pdf