Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm: 2.Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.PDF