Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo CV số 293

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - vinacomin (VIMCC) trân trọng công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

CV294NGAY27.5.2015.PDF.pdf