Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2017 như sau:


Nghi quyet DHCD 2017.pdf