Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (VIMCC) xin công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 như sau:

Chi tiết xin vui lòng đọc file đính kèm: NQ va BB Dai hoi DCDTN 2018.PDF