Thông tin cổ phiếu

Thông tin cổ phiếu

NGHỊ QUYẾT Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, nhiệm kỳ 2016 - 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016, NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Xin đọc file đính kèm: Nghi quyet DHCD 2016 ngay 28.4.pdf